ThaiCredit faq

หมวดคำถามต่างๆ

 1. เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร
 2. เกี่ยวกับใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร
 3. เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ
 4. เกี่ยวกับธนาคาร/สินค้า/บริการ
 

คำถามเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัคร

 1. มีเงินดือนไม่ถึง 15,000 สมัครได้ด้วยหรือ ?

 2. ทราบว่าธนาคารแห่งประเทศไทยมีเงื่อนไขเงินเดือน 15,000 ขึ้นไป ใช่ไหม ?
 3. มีเงินเดือนถึงแต่รับเงินเดือนเป็นเงินสดสมัครได้หรือไม่ ?
 4. มีเงินเดือนไม่ถึงเกณฑ์แต่มีรายได้อื่นๆ รวมด้วยได้หรือไม่ ? และรายได้อะไรบ้างที่รวมได้ ?
 5. อาชีพเป็นพนักงานขายจะสมัครได้หรือไม่ อย่างไร ?
 6. เป็นข้า่ราชการสมัครได้ใหม และพิจารณาจากอะไร ?
 7. ทำงานอยู่ต่างจังหวัด จะสมัครได้หรือไม่ ?
 8. มีอาชีพค้าขายเปิดร้านขายของจะสมัครได้หรือไม่ ?
 9. เป็นหุ้นส่วนและเป็นกรรมการบริษัทสมัครอย่างไร ?
 10. มีรายได้จารการให้เช่าที่หรือเช่าบ้านสมัครได้หรือไม่ ?
  คำถามเกี่ยวกับใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร
 1. สมัครกับระบบนี้แตกต่างจากการสมัครกับทางธนาคารอย่างไร ?
 2. ถ้าสมัครบัตรผ่านระบบนี้ต้องเซ็นเอกสารอะไรเพิ่มอีกหรือไม่ ?
 3. การสมัครออนไลน์ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ?
 4. ถ้าบัตรประชาชนหมดอายุจะใช้ได้เหรือไม่ อย่างไร ?
 5. เอกสารทะเบียนบ้านไม่อยู่สามารถใช้อย่างอื่นแทนได้หรือไม่ ?
 6. ชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัดจะสมัครได้หรือไม่ ?
 7. ถ้ามีสลิปเงินเดือนตัวจริงไม่ต้องใช้สมุดบัญชีใช่หรือไม่ ?
 8. มีหนังสือรับรองเก่านานกว่า 2 เดือนใช้ได้หรือไม่ ?
 9. บัญชีเงินฝากที่เงินเดือนผ่านต้องมียอดคงเหลือหรือไม่่ ?
 10. ไม่มีเอกสารสมุดบัญชีเงินฝากจะสมัครได้หรือไม่ ?
  คำถามเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ
 1. สมัครกับระบบนี้ใช้เวลาเท่าไหร่จึงจะทราบผล ?
 2. สมัครออนไลน์มีโอกาสอนุมัติมากว่าวิธีอื่นหรือไม่ ?
 3. สมัครแล้วจะมีการแจ้งผลการพิจารณาอย่างไร ?
 4. สมัครก Sales ไปนานแล้วทำไมไม่มีการติดต่อจากธนาคาร ?
 5. เงื่อนไขของแต่ละธนาคารแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร ?
 6. ถ้าเคยสมัครบัตรแล้วแต่ไม่ผ่าน จะสมัครได้อีกหรือไม่ ?
  คำถามเกี่ยวกับธนาคาร/สินค้า/บริการ
 1. บัตรเครดิตให้วงเงินแตกต่างจากสินเชื่ออื่นๆ อย่างไร ?
 2. สินเชื่อเงินสดแตกต่างจากสินเชื่อบุคคลอย่างไร ?
 3. ทำไมสินเชื่อบุคคลจึงให้วงเงินสูงกว่าสินเชื่อเงินสด ?
 4. ถ้าสมัครบัตรเครดิตแล้ว สามารถสมัครสินเชื่ออื่นๆ เพิ่มได้อีกหรือไม่ ?
 5. ของแถมในรายการโปรโมชั่นต่างๆ จะได้เมื่อไหร่ ได้อย่างไร ?
 6. ทำไมมีรายการเสนอของแถมที่แตกต่างกันในสินค้าเดียวกัน ?
 

ตอบคำถาม

 

 


ทราบว่าธนาคารแห่งประเทศไทยมีเงื่อนไขเงินเดือน 15,000 ขึ้นไป ใช่ไหม ?

เมื่อปี 2545 ธนาคารแห่งประเทศไทยเคยประกาศเงื่อนไขเงินเดือนต้องมีเงินเืดือน 15,000 บาทขึ้นไปจึงจะสมัครบัตรเครดิตได้ แต่เมื่อเดือนพฤษภาคม 2545 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศยกเลิกเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว และให้ขึ้นอยู่กับธนาคารพาณิชย์ เป็นผู้กำหนดเงื่อนไขรายได้เอง จึงมีธนาคารบางสถาบันได้กำหนดเงื่อนไขเงินเดือนเริ่มต้นที่ 7,500 บาท หรือ 10,000 บาท เมื่อเดือน พฤษภาคม 2545 เป็นต้นมา

Back to Top

มีเงินเดือนถึงแต่รับเงินเดือนเป็นเงินสดสมัครได้หรือไม่ ?

สมัครได้ แต่ต้องมีัสลิปเงินเดือนฉบับจริง หรือหนังสือรับรองเงินเดือน และต้องมีรายการฝากเงินด้านอื่นด้วย เพื่อแสดงให้เห็นว่าท่านมีเงินออมจากรายได้จริง

Back to Top

มีเงินเดือนไม่ถึงเกณฑ์แต่มีรายได้อื่นๆ รวมด้วยได้หรือไม่ ? และรายได้อะไรบ้างที่รวมได้ ?

สมัครได้ ถ้ามีัรายได้รวมรายได้อื่นๆ ถึงเกณฑ์ที่ทางธนาคารกำหนด โดยส่วนใหญ่กำหนดให้รวมรายได้อื่นๆ ได้ ซึ่งต้องเป็นรายได้ที่ได้เป็นประจำเท่ากันทุกเดือน เช่น ค่าครองชีพ,ค่าอาหาร, ค่าตำแหน่ง, ค่าวิชาชีพ, ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น

Back to Top

อาชีพเป็นพนักงานขายจะสมัครได้หรือไม่ อย่างไร ?

สมัครได้ แต่ต้องมีเงินเดือนขั้นต่ำ 8,000 บาทขึ้นไป และให้รวมรายได้ที่เป็นค่าคอมมิชชั่นแล้วให้ได้ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป หรือ 180,000 บาทต่อปีขึ้นไปได้

Back to Top

เป็นข้า่ราชการสมัครได้ไหม และพิจารณาจากอะไร ?

สมัครได้กับธนาคารบางแห่งที่เปิดรับข้าราชการ และบางธนาคารเปิดรับกับข้าราชการบางกลุ่มเท่านั้น ส่วนใหญ่ที่เปิดรับจะพิจารณาจากเงินเดือนเช่นกันกับเจ้าหน้าที่บริษัท แต่จะดูเงินเดือนขั้นต่ำที่ 15,000 บาทขึ้นไป

Back to Top

ทำงานอยู่ต่างจังหวัด จะสมัครได้หรือไม่ ?

สมัครได้กับธนาคารบางแห่งที่เปิดลูกค้าต่างจังหวัด บางธนาคารเปิดรับทั่วประเทศเช่น ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีฯ, ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดนครธน และบางธนาคารเปิดเฉพาะจังหวัดใหญ่ๆ เท่านั้น เช่น ธนาคารซิตี้แบงก์, ธนาคารเอชเอสบีซี เป็นต้น

Back to Top

มีอาชีพค้าขายเปิดร้านขายของจะสมัครได้หรือไม่ ?

สมัครได้ ถ้าร้านขายของนั้นได้จดทะเบียนการค้าถูกต้องตามระเบียบราชการ โดยมีเอกสารยืนยันการจดทะเบียน เช่น ใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้สมัครระบุอยู่ในหนังสือจดทะเบียนนั้น และจะพิจารณารายได้เหมือนกับเจ้าหน้าที่บริษัท แต่จะดูทึ่บัญชีเงินฝากว่ามีเงินหมุนเวียนเท่าไหร่โดยจะคิดรายได้เป็นอัตราเปอร์เซ็น เช่น 5% ต่อเดือนเป็นต้น

Back to Top

เป็นหุ้นส่วนและเป็นกรรมการบริษัทสมัครอย่างไร ?

สมัครได้ ถ้าสมัครในฐานะเจ้าของกิจการ (หรือหุ้นส่วน) ทางธนาคารจะพิจารณาจากบัญชีหมุนเวียนของบริษัท โดยจะต้องแสดงบัญชีบริษัท กับบัญชีส่วนตัวด้วย ถ้าไม่สะดวก และถ้าเป็นไปได้ขอแนะนำให้สมัครในฐานะเจ้าหน้าที่บริษัทจะสมัครง่ายกว่า

Back to Top

มีรายได้จารการให้เช่าที่หรือเช่าบ้านสมัครได้หรือไม่ ?

สมัครได้ แต่มีเงื่อนไขการสมัครที่แตกต่างไปจากลถานภาพเจ้าหน้าที่บริษัท หรือเจ้าของกิจการ โดยจะมีเงื่อนไขด้านเงินฝากประจำที่ปรอดการค้ำประกันใดๆ ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องระบุแหล่งที่มาให้ชัดเจนเช่น เงินค่าเช่าบ้าน หรือเช่าที่ดินก็ต้องมีสัญญาการให้เช่า เป็นต้น

Back to Top

  สมัครกับระบบนี้แตกต่างจากการสมัครกับทางธนาคารอย่างไร ?

การสมัครผ่าน ThaiCredit แตกต่างจากการสมัครโดยตรงกับทางธนาคาร เพราะว่า ThaiCredit มีฝ่ายพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นให้กับลูกค้าทุกรายที่ สมัครผ่านเข้ามา และจะเสนอสินเชื่อ หรือธนาคารที่เหมาะสมที่คาดว่าจะได้รับอนุมัติ ให้กับลูกค้าได้ แตกต่างกับการสมัครกับทางธนาคารโดยตรงที่ลูกค้าจะต้องลองผิดลองถูกด้วยตนเอง จัดเตรียมเอกสารมากมาย และหลายครั้งที่ต้องมีการติดตามผล บางครั้งอาจจะไม่ได้สินเชื่ออะไร และจากธนาคารใดเลย

Back to Top

ถ้าสมัครบัตรผ่านระบบนี้ต้องเซ็นเอกสารอะไรเพิ่มอีกหรือไม่ ?

การสมัครบัตรเครดิต หรือสินเชื่อใดๆ ก็ตามที่ออกโดยธนาคาร หรือสถาบันการเงินต่างๆ ผู้สมัครจะต้องเซ็นเอกสารด้วยตนเอง เพราะถ้าได้รับการอนุมัติแล้วลูกค้าจะไม่ต้องเสียเวลาเซ็นเอกสารที่เป็นสัญญาอีก ซึ่งจะยุ่งยากกับลูกค้า ดังนั้น ทางธนาคารฯ จึงต้องให้ลูกค้าเซ็นสัญญา และแสดงความประสงค์ที่จะสมัครล่วงหน้าก่อนนั่นคือใบสมัครนั่นเองที่แทนสัญญาสินเชื่อ กับทางธนาคารฯ โดยที่ ThaiCredit จะติดต่อกลับไปยังลูกค้า และจะจัดให้พนักงานนำใบสมัครไปให้ท่านเซ็น พร้อมกับเก็บเอกสารที่สำคัญด้วย

Back to Top

การสมัครออนไลน์ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครโดยทั่วไปก็อยู่ในปุ่ม Link "Document" ของสินค้าแต่ละประเภท ซึ่งต้องการเอกสารเท่าที่จำเป็น โดยพนักงานจะติดต่อกลับไป Confirm กับลูกค้าอีกครั้งว่า ลูกค้าต้องใช้เอกสารพิเศษอะไร หรือยกเว้นเอกสารอะไรบ้าง

Back to Top

ถ้าบัตรประชาชนหมดอายุจะใช้ได้หรือไม่ อย่างไร ?

สำเนาบัตรประชาชน ถือเป็นเอกสารสำคัญชิ้นแรกที่ต้องใช้ แต่ถ้ามีความจำเป็นว่าไม่มี หรือหมดอายุในช่วงนี้ ก็ขอแนะนำให้ไปทำเป็นบัตรเหลืองมาแนบพร้อมกับสำเนาเก่าที่หมดอายุได้ แต่ถ้ายังทำไม่ได้จริงๆ ก็ใช้่สำเนาบัตรที่ออกโดยทางราชการแนบมาด้วย เช่น พาสปอร์ต, ใบขับขี่, บัตรข้าราชการ, บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

Back to Top

เอกสารทะเบียนบ้านไม่อยู่สามารถใช้อย่างอื่นแทนได้หรือไม่ ?

สำเนาทะเบียนบ้านเป็นเอกสารสำคัญอีกชิ้นหนึ่งที่ธนาคารส่วนใหญ่ต้องการ แต่มีบางธนาคารส่วนน้อยเท่านั้นที่ไม่ต้องการ กรณีที่สมัครกับธนาคารที่จำเป็นต้องใช้ ขอแนะนำให้ไปที่สำนักงานเขตที่ใกล้บ้าน หรือที่ทำงาน และยื่นคำร้องขอคัดสำเนาทะเบียนบ้านของท่านได้ คัดได้ทั่วประเทศภายใน 5 นาที ไม่จำเป็นต้องไปที่ทะเบียนกลาง หรือถ้าไม่สะดวกอีก พนักงานของเรามีบริการด้านนี้ด้วย

Back to Top

ชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัดจะสมัครได้หรือไม่ ?

ชื่อที่อยู่ต่างจังหวัด แต่ทำงานในกรุงเทพฯ ไม่เป็นปัญหาในการสมัคร เพียงแต่ที่อยู่ปัจจุบันเป็นอะไร บ้านญาติ หรือเช่าอยู่ ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้มีผลต่อ ระดับคะแนนใบสมัครที่จะมีโอกาสผ่านมากน้อยเพียงใด แต่ถ้าข้อมูลทางด้านอาชีพดี ก็ไม่มีผลเท่าไหร่ ดังนั้นจึงจำเป็นว่าจะต้องให้ฝ่ายพิจารณาดูข้อมูลรวมทั้งหมดด้วย

Back to Top

ถ้ามีสลิปเงินเดือนตัวจริงไม่ต้องใช้สมุดบัญชีใช่หรือไม่ ?

การมีสลิปเงินเดือนฉบับจริง ไม่ได้ทดแทนเอกสารสมุดบัญชี แต่จะทำให้เอกสารโดยรวมดูมีความน่าเชื่อถือสูง ดังนั้นจำเป็นต้องใช้กับบางธนาคาร และยกเว้นได้บางธนาคาร

Back to Top

มีหนังสือรับรองเก่านานกว่า 2 เดือนใช้ได้หรือไม่ ?

ใช้ไม่ได้ เอกสารหนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน จะต้องล่าสุดไม่เกิน 30 วัน นับจนถึงวันที่ส่งใบสมัครครบถ้วนกับบริษัทฯ 

Back to Top

บัญชีเงินฝากที่เงินเดือนผ่านต้องมียอดคงเหลือหรือไม่่ ?

กรณีที่สมุดบัญชีเงินฝากมีรายการเงินเดือนผ่านเป็นประจำทุกเดือน และถูกต้องตรงกันกับเอกสารสลิปเงินเดือน ยอดคงเหลือในบัญชีอาจไม่จำเป็น แต่กรณีเอกสารอื่นไม่แน่นพอ ยอดเงินคงเหลือก็มีผลอยู่บ้าง ซึ่งเป็นรายละเอียดซับซ้อน จำเป็นต้องได้ตรวจดูเอกสารโดยรวมด้วย

Back to Top

ไม่มีเอกสารสมุดบัญชีเงินฝากจะสมัครได้หรือไม่ ?

ถ้าไม่มีสมุดเงินฝากเพราะไม่เคยเปิดบัญชีเลยนั้น สมัครไม่ได้ ทางออกคือต้องรีบไปเปิดบัญชีให้ได้หมายเลขบัญชีธนาคารใดก็ได้ สามารถสมัครได้กับบางธนาคาร แต่ถ้าไม่มีเพราะไม่ได้ Update แนะนำให้รีบไป Update หรือขอสำเนาสมุดใหม่กับทางสาขาที่ฝากได้ เพราะจะมีผลต่อการสมัครกับบางธนาคารที่ มีความจำเป็นต้องใช้

Back to Top

  สมัครกับระบบนี้ใช้เวลาเท่าไหร่จึงจะทราบผล ?

ขึ้นอยู่กับสินค้าที่สมัคร หรือสถาบันการเงินที่สมัครด้วย บางแห่งใช้เวลาไม่เกิน 4 วัน บางแห่ง 1-2 สัปดาห์ หรือ 4 สัปดาห์ แล้วแต่ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวพนักงานของธนาคารมีงานล้นมือหรือไม่ แต่ถ้าเอกสารสมบูรณ์ ค่อนข้างใช้เวลาสั่น

Back to Top

สมัครออนไลน์มีโอกาสอนุมัติมากว่าวิธีอื่นหรือไม่ ?

สมัครกับ ThaiCredit มีโอกาสใกล้เคียงกันกับสมัครกับทางธนาคาร แต่จะกระชับเวลามากกว่า รวมทั้งสรรหาสินเชื่อที่เหมาะสมด้วย และเรามั่นใจว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ตรงกับความต้องการได้

Back to Top

สมัครแล้วจะมีการแจ้งผลการพิจารณาอย่างไร ?

ในเบื้องต้น ThaiCredit จะแจ้งให้ท่านทราบว่าท่านจะมีได้รับการอนุมัติอะไร หรือไม่ เพียงไร ก่อนการส่งให้กับทางธนาคาร หลังจากนั้นประมาณ 3-7 วัน ทางธนาคารจะโทรศัพท์ติดต่อกับท่านเพื่อยืนยัีนข้อมูล หลังจากนั้นไม่เกิน 3-7 วันท่านจะได้รับทราบผลเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางธนาคาร

Back to Top

สมัครกับSales ไปนานแล้วทำไมไม่มีการติดต่อจากธนาคาร ?

กรณีสมัครไปแล้วไม่ได้รับการติดต่อเลย ถ้านานกว่า 4 สัปดาห์ อาจจะไม่ได้รับการอนุมัติอันเนื่องจากการตรวจสอบเบื้องต้นว่า คุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือเอกสารไม่แน่นพอ ควรรอสมัครใหม่กับธนาคารนั้นอีก 4-6 เดือน

Back to Top

เงื่อนไขของแต่ละธนาคารแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร ?

โดยปกติทุกธนาคารจะกำหนดเงื่อนไขที่ใกล้เคียงกัน ขึ้นอยู่กับรายการเปิดกลุ่มเป้าหมายใหม่ของบางธนาคาร อาจจะกำหนดเงื่อนไขบางอยางให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นกว่าปกติ เืพื่อขยายกลุ่มลูกค้านั่นเอง ณ ประเด็นนี้ ThaiCredit คอย Update ให้อยู่ตลอดเวลา

Back to Top

ถ้าเคยสมัครบัตรแล้วแต่ไม่ผ่าน จะสมัครได้อีกหรือไม่ ?

สมัครต่างธนาคารได้ แต่ถ้าจะสมัครกับธนาคารเดิม ควรเว้นวรรคสัก 6 เดือนค่อยสมัครใหม่ เพราะทางธนาคาร จะล้างข้อมูลที่ Reject ออกหลังออกผล 6 เดือน ซึ่งถ้าพยายมสมัครเข้าไปใหม่ แต่เอกสารไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิม ระบบจะอ้างเหตุผลเดิม 

 

Back to Top


  บัตรเครดิตให้วงเงินแตกต่างจากสินเชื่ออื่นๆ อย่างไร ?

 บัตรเครดิตจะให้วงเงิน 2-3 เท่าของเงินเดือนก่อนหัก ที่คล้ายกันกับสินเชื่อเงินสด และสินเชื่อบุคคล คือการให้วงเงินคำนวณจากอัตราเงินเืดือน แต่ที่แตกต่างกัน คือให้ไม่เท่ากัน กล่าวคือ สินเชื่อเงินสดให้ 3-5 เท่า, สินเชื่อบุคคลให้ 5-7 เท่าของอัตราเงินเืดือน

 

Back to Top


สินเชื่อเงินสดแตกต่างจากสินเชื่อบุคคลอย่างไร ?

  สินเชื่อเงินสดจะมีลักษณการคิดดอกเบี้ย และการชำระคืนเป็นเต็มจำนวน หรือบางส่วนเท่าไหร่ก็ได้แ่ต่ไม่ต่ำกว่า 5-10% เหมือนกับบัตรเครดิต แตกต่างจากสินเชื่อบุคคลจะคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนและกำหนดระยะเวลาชำระคืนแน่นอน เช่น 12,24,36,48,60 เดือนเป็นต้น กล่าวคือคิดเป็นอัตราคงที่เท่ากัน (Flat Rate) คล้ายกับการคิดดอกเบี้ยรถยนต์ จะแตกต่างไปบ้างก็ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่น เช่น ฟรีดอกเบี้ย 4 เ้ดือนเป็นต้น

 

Back to Top


ทำไมสินเชื่อบุคคลจึงให้วงเงินสูงกว่าสินเชื่อเงินสด ?

  เพราะิสินเชื่อบุคคลมีระยะเวลาชำระคืนที่แน่นอนเป็นงวดๆ และทางธนาคารได้รับดอกเบี้ยตั้งแต่วันแรกที่โอนเงินเข้าบัญชีลูกค้า ส่วนสินเชื่อบัตรเครดิตขึ้นอยู่กับโอกาสการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมากกว่า ในขณะที่สินเชื่อบุคคลนำเงินก้อนจำนวนหนึ่งไปใช้กับวัตุถุประสงค์หนึ่ง และที่สำคัญธนาคารต้องมั่นใจได้ว่าลูกค้าสามารถชำระได้่

 

Back to Top


ถ้าสมัครบัตรเครดิตแล้ว สามารถสมัครสินเชื่ออื่นๆ เพิ่มได้อีกหรือไม่ ?

  สมัครได้ ขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าเองว่าเป็นบุคคลที่มีประวัติการชำระดีอยู่หรือไม่ ซึ่งสามารถสมัครได้ทั้งสินเชื่อเงินสด และสินเชื่อบุคคล แต่ถ้าจะสมัครกับสถาบันการเงินเดียวกัน ธนาคารอาจจะขอดูระยะเวลา 6 เดือน หรือ 1 ปีไปแล้วขึ้นอยู่กับธนาคาร แต่ถ้าจะสมัครต่างธนาคารสามารถสมัครได้ทันที

 

Back to Top


ของแถมในรายการโปรโมชั่นต่างๆ จะได้เมื่อไหร่ ได้อย่างไร ?

  รายการของแถมสมนาคุณต่างๆ ในรายการโปรโมชั่น ส่วนใหญ่ทางธนาคารเป็นผู้กำหนด และการจัดส่งจะต้องได้รับการอนุมัติแล้ว บางธนาคารจะจัดส่งเป็นของรางวัลให้เลย บางธนาคารอาจจะส่งคูปองไปให้แล้วนำไปแลกที่ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น แต่จะไม่มีธนาคารใดเลยที่จะให้ตัวแทนนำส่งให้่ลูกค้าโดยตรง

 

Back to Top


ทำไมมีรายการเสนอของแถมที่แตกต่างกันในสินค้าเดียวกัน ?

  กรณีมีของแถมที่แตกต่างไปจากทางธนาคารกำหนด แสดงว่าตัวแทน หรือพนักงานขายรับปากว่าจะจัดของให้นอกเหนือจากของธนาคารให้ ซึ่งมักจะเป็นปัญหาอยู่เสมอว่าลูกค้ามักจะไม่ได้รับตามที่พนักงานรับปากไว้ ซึ่งทางธนาคารจะไม่รับผิดชอบด้วย แต่ถ้ามีการร้องเรียนจากลูกค้า พนักงานขายคนนั้นอาจจะถูกไล่ออก และไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ บริษัทฯ ขอแนะนำให้พิจารณาจากเงื่อนไขของทางธนาคารจะดีกว่า จะได้ไม่ต้องผิดหวังในภายหลัง

Back to Top